• Ošetřovatelská péče se významně podílí na zajištění komplexní léčebně–preventivní péče o pacienty v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci. Moderní ošetřovatelství je realizováno formou ošetřovatelského procesu, vycházejícího z vědeckých poznatků a s vlastní koncepcí. V důsledku změn probíhajících v lidské společnosti dochází i ke změnám v přístupu k pacientům a jejich rodinným příslušníkům.
 • Cílem moderního ošetřovatelství je orientace na člověka se všemi jeho potřebami a problémy. Úkolem sester a dalších pracovníků je identifikace těchto problémů, stanovení příčin, stupně jejich závažnosti a stanovení nejvhodnějšího způsobu řešení.
 • Základní cíle ošetřovatelství jsou:
 • udržení a podpora zdraví
 • navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti
 • zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocných
 • zajištění klidného umírání a důstojné smrti
 
 • Ošetřovatelská profese
 • Ošetřovatelskou péči vykonávají kvalifikovaní pracovníci (všeobecné sestry, porodní asistentky, sestry se specializovanou způsobilostí, zdravotničtí asistenti, kteří mají zákonem vymezené kompetence). Kromě těchto odborností se na ošetřování pacientů podílí i nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci (ošetřovatelé/ky a sanitáři/ky). Významnou roli v kvalitě poskytované péče mají rovněž další pracovníci nelékařských oborů - fyzioterapeuti, zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, dále sociální pracovnice a nutriční terapeuti. Všichni pracovníci jsou pro své profese a pracovní zařazení cíleně připravováni prostřednictvím systému kvalifikačního, specializačního a celoživotního vzdělávání v souladu se směrnicemi EU.
 
 • Kvalifikační příprava pracovníků je dána  zákonnými normami ČR v platném znění:
 • Zákonem č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských  zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Vyhláškou č. 55 /2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
 • Nařízením vlády č. 31/2010 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,  kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení zdravotnických pracovníků se specializovanou působností.
 
 • Kontinuální vzdělávání a přidělování kreditních bodů se řídí  zákonnými normami:
 • Vyhláškou č. 321/2008 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,  kterou se stanoví kreditní systém, podle kterého je vydáno Potvrzení o účasti na vzdělávací akci.
 
 • V rámci celoživotního vzdělávání jsou pořádány  pravidelné  odborné konference pro nelékařské profese, zařazené do kreditního systému profesními organizacemi ČAS, POUZP, ČKPA a dalšími profesními organizacemi. Pozvánky na konference bývají zveřejněny na webových stránkách Nemocnice Břeclav.
 
 • Spokojenost pacientů
 • Je vyžadována maximální kvalita péče o pacienty s vysokou mírou osobní odpovědnosti, profesionální a lidskou komunikaci s pacienty a jejich blízkými. Spokojenost pacientů s poskytnutou péčí je šetřena pravidelně dotazníky a cílenými rozhovory s pacienty (FG).
 • Úroveň kvality ošetřovatelské péče, profesionální přístup ošetřovatelského personálu k pacientům a organizace práce ošetřovatelského personálu je průběžně monitorována a analyzována prováděním ošetřovatelských auditů (7 oblastí péče) a pomocí indikátorů kvality (hodnocení bolesti, pády pacientů, prevence a léčba dekubitů…).
 
 • Ošetřovatelské standardy
 • Kritéria ošetřovatelské péče – rozsah, způsob, cíl, jsou definována ve standardech, standardních operačních postupech, instrukcích a směrnicích, které jsou pro ošetřovatelský personál závazné. Jsou pravidelně aktualizovány a revidovány a jsou k dispozici všem úsekům v Nemocnici Břeclav. Na základě nových vědeckých a medicínských poznatků v rámci léčebně preventivní péče a ošetřovatelství jsou zpracovávány nové standardy.