Poskytování informací ze zdravotnické dokumentace

 • Právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci má pacient a další osoby vymezené zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů:
 1. Pacient
 2. Po smrti pacienta jeho manžel(ka), registrovaný partner, děti a rodiče zesnulého, osoba, která se prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem pacienta, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta mladšího 18 let, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta s omezenou svéprávností
 3. Pacient může určit osobu, zápisem do zdravotnické dokumentace, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo může vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, toto rozhodnutí může kdykoliv změnit nebo odvolat.
 
 
 • Žádost můžete podat ústně, písemnou žádost můžete doručit osobně. V případě pochybností Vás může zdravotnický personál vyzvat k předložení průkazu totožnosti. 
 • Pokud písemnou žádost zašlete poštou, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Z žádosti musí být patrné, že jste osobou blízkou, které můžeme poskytnout informace. Můžete doložit kopií rodného listu Vás nebo pacienta, případně čestné prohlášení, ve kterém uvedete skutečnosti osvědčující, že jste osobou blízkou.
 • Telefonické sdělování informací je výslovně zakázáno.

 • Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace:
 • Pacient nebo oprávněná osoba může podat ústní/telefonickou žádost na konkrétní oddělení. Bude Vám sdělen termín pro nahlížení dle provozních možností oddělení. Informace ze zdravotnické dokumentace může sdělovat pouze odborně způsobilý zdravotnický pracovník.
 • V případě písemné žádosti Vás bude kontaktovat dokumentátorka příslušného oddělení. Další postup dle ústní/telefonické žádosti.
 • Osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, mají též právo na pořízení jejich výpisů nebo kopií.
   
 • Postup při pořizování výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace:
 • Předchází buď nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo ústní/telefonická/písemná žádost, kde musí být vymezen přesný rozsah výpisu, kopie. Následně bude žadateli podle rozsahu stanoven termín, kdy si může požadovanou dokumentaci vyzvednout.
 • Žadateli jsou vždy vyúčtovány náklady spojené s pořízením výpisů a kopií, v souladu s platným ceníkem nemocnice.
 • V případě osobního převzetí žadatel uhradí náklady přímo na oddělení.
 • Požaduje-li žadatel zaslání dokumentů poštou, nemocnice náklady na poštovné nehradí, tj. budou žadateli pracovnicí podatelny ve výši dle platného ceníku České pošty, s.p. přičteny k nákladům za pořízení výpisů a kopií a zásilka bude zaslána na dobírku.
 • Pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných záznamů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta zajišťuje zdravotnické zařízení ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

 • Doba archivace zdravotnické dokumentace související s poskytnutou lůžkovou péčí je 40 let v souladu s Vyhláškou  č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.  
 • Ve spisovně Nemocnice Břeclav, p.o., je k dispozici zdravotnická dokumentace pouze od roku 1978.