INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OSOBY ABSOLVUJÍCÍ ODBORNOU PRAXI

 • Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 00390780 se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav zapsaná Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1233, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem.
 • Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 • Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
 • realizace smluvního vztahu  na základě smlouvy o praxi (dále jen „smlouva“) se subjektem údajů při plnění smlouvy  tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů příspěvkové organizace (zejm. zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy)
 • plnění zákonných povinností v souvislosti s smlouvou
 • Kontaktní adresa správce:
 • Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, adresa U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, IČ: 00390780, telefon: 519 315 111, e-mail: nembv@nembv.cz, ID datové schránky: zmmk6ii.
 • Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
 • Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
 • adresa: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, telefon: 519 315 139, e-mail: gdpr@nembv.cz, ID datové schránky: zmmk6ii
 • Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy.
 • V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 • Vaše osobní údaje může nebo musí příspěvková organizace poskytnout:
 • zpracovatelům, kteří pro příspěvkovou organizaci provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů ze smlouvy na základě příslušné smlouvy;
 • státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy příspěvkové organizaci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
 • dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv příspěvkové organizace, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku
 • dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a nejdéle po dobu 1 roku po ukončení smlouvy.
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR.
 • Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • V případě změny Vašich osobních údajů rozhodných pro náležité a správné zpracování je třeba tuto změnu oznámit příspěvkové organizaci.

V Břeclavi dne 24.10.2018