Ochrana osobních údajů

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 00390780 se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav zapsaná Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1233, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 • Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 • Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
 • poskytování a zajištění zdravotní péče;
 • vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám;
 • své vnitřní potřeby, především ochrany svých práv a oprávněných zájmů, zejména pak v oblasti sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb a k vyhodnocování možných rizik
 • realizace smluvních vztahů se subjektem údajů při poskytování zdravotních služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů příspěvkové organizace (zejm. zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
 • Kontaktní adresa správce:
 • Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, adresa: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, IČ: 00390780, telefon: 519 315 111, e-mail: nembv@nembv.cz, ID datové schránky: zmmk6ii.
 • Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
 • Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
 • adresa: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, telefon: 519 315 139, e-mail: gdpr@nembv.cz, ID datové schránky: zmmk6ii
 • Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o specifických zdravotních službách) a dalších platných předpisů v oblasti zdravotnictví, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotních služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotní služby (dle charakteru poskytované služby).
 • V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 • Vaše osobní údaje může nebo musí příspěvková organizace poskytnout:
 • zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem
 • zpracovatelům, kteří pro příspěvkovou organizaci provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy
 • státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy příspěvkové organizaci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
 • dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv příspěvkové organizace, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku
 • dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR.
 • Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • V případě změny Vašich osobních údajů rozhodných pro náležité a správné zpracování je třeba tuto změnu oznámit příspěvkové organizaci.

V Břeclavi dne 24.10.2018