Rok ukončení projektu 2022

Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje pro Nemocnici Břeclav (financováno EU)

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016442
Zahájení projektu 5. 3. 2021
Ukončení projektu 31. 12. 2022
Odkaz www.dotaceeu.cz

Projekt byl financován Evropskou unií. Předmětem projektu je pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje pro Nemocnici Břeclav. Cílem projektu je zkvalitnění péče o pacienty, a to jak z hlediska diagnostického, tak z hlediska poptávky vyšetření z důvodu prevence. Z hlediska diagnostického je cílem zlepšení diagnostikování pacientů, urychlení a zkvalitnění přenosu informací mezi pracovišti RTG a odbornými pracovišti. Oba pořizované přístroje také patří mezi základní vyšetřovací metody pro pacienty s onemocněním COVID-19.

Rok ukončení projektu 2021

Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče (spolufinancováno EU)

Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566
Zahájení projektu 1. 12. 2016
Ukončení projektu 20. 1. 2021
Odkaz www.dotaceeu.cz

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 31 s názvem „ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE“, prioritní osy PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Cílem projektu bylo dosažení kvalitní a dostupné zdravotní péče. Ta byla poskytována přístrojovou technikou, která byla pořízena před řadou let. Obměnou starých přístrojů a lůžek bylo docíleno zlepšení komfortu při lůžkové péči, nové přístroje povedou ke zlepšení a zrychlení vyšetření v rámci lůžkové i ambulantní péče, pořízením nových přístrojů pro rehabilitaci došlo k dalšímu zlepšení poskytované péče v rámci iktového programu nemocnice.

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pro obory chirurgie, neurologie, pneumologie, interny, nefrologie, gastroenterologie, ortopedie, urologie, gynekologie, ORL, hematologie, radiologie, a to:

 1. Kardiologický ultrazvuk
 2. Ultrazvuk pro vyšetřování s kontrastní látkou
 3. Laser
 4. Diagnostický ultrazvuk - ARO
 5. Operační stůl 
 6. Endoskopická věž
 7. Anesteziologický přístroj
 8. Kryokauter
 9. Diagnostický ultrazvuk - CHIR
 10. Diagnostický ultrazvuk - GYN
 11. Monitor vitálních funkcí
 12. Defibrilátor
 13. Kombinovaná rázová vlna
 14. Systém pro funkční elektrickou stimulaci HK a DK
 15. Systém pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury
 16. Terapeutický laser, sonda + robot. hlavice
 17. Urodynamický přístroj 
 18. Přístroje pro RTG oddělení
 19. Magnetická rezonance
 20. Elektrokoagulace
 21. Operační mikroskop
 22. Operační kamerový systém
 23. Lithotryptor

Projekt byl dokončen a od dokončení projektu je vybavení v provozu, čímž byly splněny cíle projektu.

Rok ukončení projektu 2020

Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav (spolufinancováno EU)

Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006190
Zahájení projektu 14. 7. 2017
Ukončení projektu 12. 9. 2020
Odkaz www.dotaceeu.cz

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 28 s názvem „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

V rámci projektu Modernizace a rozvoj vnitřního nemocničního informačního systému (IS) žadatele, kterým je Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace (NBv) byl IS modernizován a inovován v rámci hlavní aktivity "Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů", části související s HW a SW infrastrukturou budou pořízeny v rámci hlavní aktivity "Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy".

Primárním cílem projektu byla modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, elektronické ošetřovatelské dokumentace, lékového workflow, dlouhodobé elektronické archivace zdravotnické dokumentace, apod.), podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně a zavedení nových funkcí v NIS v souvislosti se změnami procesů v NBv.

Jednalo se o modernizaci a rozvoj vnitřního informačního systému žadatele pro řízení, podporu činností a provoz krajské nemocnice Jihomoravského kraje. Součástí projektu bylo i napojení na další vnitřní informační systémy žadatele a napojení na externí systémy pro výměnu zdravotnické dokumentace (systém eHealth JMK, jednalo se jen o napojení na tento systém, nikoliv dodávka nebo modernizace tohoto systému). Součástí byla automatizace a zefektivnění procesů a zpracování dat v rámci výkonu veřejné služby v oblasti zdravotnictví (zajištění výkonu veřejné správy pro zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj).

Bližší specifikace cílů a další cíle projektu:

 1. Elektronizace procesů, které celé nebo částečně probíhaly bez podpory ICT a podpora ICT se jeví jako efektivní a přínosná a byla možná (elektronizace zdravotnické dokumentace, elektronická ošetřovatelská dokumentace, lékové workflow, dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace apod.).
 2. Dlouhodobá archivace dokumentace v elektronické podobě a tím snadnější a efektivnější práce s touto dokumentací, zajištění mnohem delší doby elektronické archivace než dosud v souladu s legislativou.
 3. Nové procesy a funkcionality do stávajícího NIS, automatizace funkčností apod. (např. ošetřovatelská dokumentace, lékové workflow).
 4. Zavedení technologií pro řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru jako nutná podmínka pro elektronizaci zdravotnické dokumentace a další elektronizaci procesů v rámci provozu žadatele.
 5. Napojení na systém výměny elektronické zdravotnické dokumentace mezi subjekty na území Jihomoravského kraje (eHealth) a tím zajištění efektivnějšího sdílení dat o pacientech mezi zapojenými zdravotnickými zařízeními, a to nejen na území Jihomoravského kraje.
 6. Automatizace rutinních postupů a tím zefektivnění práce zaměstnanců žadatele v rámci jejich běžného pracovního zařazení a výkonu.
 7. Napojení na systémy třetích stran, např. OSSZ (e*neschopenka) a SÚKL (e-recept), napojení na portály zdravotních pojišťoven a statistických hlášení pro online vykazování.

Projekt byl dokončen v září 2020 a od dokončení projektu je modernizovaný NIS v provozu, čímž byly splněny cíle projektu.

Rok ukončení projektu 2019

Rekonstrukce energetického hospodářství Nemocnice Břeclav (investiční projekt typu EPC)

Projekt je řízený a financovaný formou EPC (Energy Performance Contracting). Jedná se o investici hrazenou ze smluvně garantovaných úspor energií až po realizaci energeticky úsporných opatření. Dodavatel smluvně zavazuje k dosažení úspor energie, ze kterých pak zákazník financuje investice do moderních úsporných technologií, které úspory přináší.

Nemocnice Břeclav byla budována v letech 1986–1996. Areál nemocnice je tvořen 12 objekty. Zdrojem tepla pro vytápění celé nemocnice, přípravu páry a přípravu TUV (teplá užitková voda) byla plynová kotelna osazena 5 plynovými kotly. Topná voda 110/170 0C byla vedena do jednotlivých objektů osazených výměníky tepla.

Nemocnice Břeclav ve spolupráci s firmou SEVEn, s.r.o. připravila v průběhu roku 2016 zadávací podmínky a zajistila průběh zadávacího řízení formou veřejné zakázky na výběr firmy poskytující energetické služby se zaručeným výsledkem.

S vítěznou společností Amper Savings, a.s. uzavřela nemocnice "Smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem". Projekt byl realizován v období červen až prosinec 2017 a dokončený projekt​​ oficiálně předán 21. března 2018.

Základní zrealizovaná opatření projektu jsou nový účinný zdroj tepla pro areál a ubytovnu, nové rozvody tepla a nové předávací stanice, změna systému řízení a regulace, obnova osvětlení vybraných pavilonů či vzduchotechniky, regulace a úprava sjednávaných kapacit.

Garantovaná úspora za energii je 128 milionů korun za 10 let provozu energetického hospodářství po ukončené rekonstrukci, ze kterých budou a uhrazeny náklady projektu ve výši 69,3 mil. Kč s DPH. S realizátorem energeticky úsporných opatření, společností Amper Savings, byla dohodnuta další spolupráce v průběhu trvání kontraktu v podobě příprav dalších opatření s potenciálem dalších úspor energií nad rámec garantovaných.

Parametry projektu

 • objem investic do úsporných opatření: 69,3 mil. Kč
 • počet objektů areálu: 12
 • garantovaná výše úspor ve spotřebě: 44 % 
 • garantovaná cena úspor 12,8 mil. Kč ročně po dobu 10 let

Úspora

 • úspora spotřeby zemního plynu v 2018 (m3): 50 % (garantováno 44 %)
 • finanční úspora 2018: 14,6 mil. Kč
 • finanční úspora 2019: 14,5 mil. Kč

Ocenění

 • 2019: Projekt roku 2019, oceněno APES
 • 2017: vzorový EPC projekt roku 2017, oceněno Asociací odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov (od 2019 Asociace obchodu voda – topení)
 • 2016: nejlepší projekt řešený metodou EPC za rok 2016, oceněno Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES)

Vedení Jihomoravského kraje, které nemocnici zřizuje, se rozhodlo využít EPC i v dalších objektech. Bez využití metody EPC by tak vysoká investice do energetického hospodaření nemocnice nebyla možná.

2019 prosinec

Projekt roku 2019 Projekt roku 2019 - předávání cen 6.12.2019 Stav energetických budov po rekonstrukci 
6.12.2019 Stav energetických budov po rekonstrukci 6.12.2019 Stav energetických budov po rekonstrukci

2019 leden

 15.1.2019 Hodnoceni efektivity projektu EPC po předání v březnu 2018 15.1.2019 Hodnoceni efektivity projektu EPC po předání v březnu 2018 15.1.2019 Hodnoceni efektivity projektu EPC po předání v březnu 2018

2017

Ocenění vzorový EPC projekt roku 2017

2016

15.11.2016 Předávání cen za nejlepší energeticky úsporný projekt EPC 2016

Rok ukončení projektu 2014

Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra (spolufinancováno EU)

Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/08.07633
Zahájení projektu 1. 1. 2012
Ukončení projektu 31. 3. 2014
Odkaz www.dotaceeu.cz

Cílem projektu je dosažení kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národní sítí zdravotnických zařízení. Dílčími cíli realizace projektu je rozšíření spádové oblasti, snížení úmrtnosti v důsledku cévních mozkových příhod a zvýšení úspěšnosti léčby pacientů s cévním onemocněním mozku.

Předmětem realizace projektu je modernizace, obnova a dovybavení přístrojového vybavení Iktového centra v Nemocnici Břeclav. Realizátorem projektu je Nemocnice Břeclav, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Předpokládaná doba realizace je jeden rok (10/2011 - 9/2012).
Důvodem realizace projektu výměny stávajícího přístrojového vybavení je jeho technicky nevyhovující stav. Stávající přístrojové vybavení bylo zakoupeno v roce 1993, významná část nezbytného vybavení iktového centra v NemocniciBřeclav chybí. Z hlediska obnovy se bude jednat o přístroje, které jsou pro provoz iktové oddělení nepostradatelné a nejvíce využívané.

Iktové centrum bude zajišťovat komplexní péči v oborech neurologie, radiologie, rehabilitační a fyzikální medicíny, vnitřního lékařství a kardiologie. Přístrojové vybavení se stane součástí několika oddělení Nemocnice Břeclav. Přístroje budou účelově umístěny na oddělení ARO a Neurologické JIP. Část přístrojového vybavení bude sloužit k rehabilitaci pacientů. Udržitelnost výstupů bude zajištěna realizátorem projektu.

 

Rok ukončení projektu 2012

Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka intenzivní péče - 1.np, pavilon F (spolufinancováno EU)

Registrační číslo CZ.1.11/3.4.00/02.00872
Zahájení projektu 7. 2. 2011
Ukončení projektu 29. 2. 2012
Odkaz www.dotaceeu.cz

Oddělení mezioborové JIP bude vybudováno v 1.NP pavilonu F s plánovanou kapacitou 22 lůžek. Pokoje jsou navrženy jedno až třílůžkové a jsou tvořeny uzavřenými průhlednými boxy se zasouvacími dveřmi. Mezioborová JIP je rozdělena na tři vzájemně propojené úseky a to: kardiologická 6ti lůžková JIP s jedním lůžkem akutní dialýzy, 6ti lůžková neurologická JIP a 9ti lůžková metabolická JIP. Každá sekce má vlastní stanoviště sester a lékařů s možností budoucího vzájemného propojení centrál pro sledování pacientů.Speciální vyšetřovna, umístěná do centra dispozice, bude sloužit méně náročným zákrokům na pacientech celého oddělení. Vážnější zákroky budou prováděny na operačních sálech, které jsou v blízkosti JIP. K hygieně imobilních pacientů budou sloužit koupelny s potřebným vybavením. Technologické vybavení a vybavení pracovišť lékařskou technikou bude odpovídat současné legislativě a požadavkům kladeným zdravotními pojišťovnami.

Vybudováním nové JIP dochází k přesunu stávajících JIP lůžek na jedno moderní centrální pracoviště, což s sebou samozřejmě přinese výhody jak v organizaci práce, tak také z pohledu technického. Pracoviště je zcela bezbariérové, vybaveno moderní lékařskou technikou (systémy pro monitorování životních funkcí, resuscitační lůžka, injekční a infuzní dávkovače, plicní ventilátory, odsávačky, defibrilátory, EKG,…) a dalším zázemím potřebným pro pacienty (např. sociální zařízení pro imobilní pacienty atd.) i personál. Dále jsou prostory situovány tak, že jsou snadno dostupná ostatní oddělení - ARO, laboratoře, RDO, operační sály, heliport a příjezd sanitek.

Rok ukončení projektu 2009

Nemocnice Břeclav - zdravotnické přístroje pro RDG oddělení (spolufinancováno EU)

Registrační číslo CZ.1.11/3.4.00/02.00872
Zahájení projektu 1. 3. 2009
Ukončení projektu 30. 5. 2009
Odkaz www.dotaceeu.cz

Hlavním důvodem realizace projektu výměny části diagnostické a přístrojové techniky na oddělení RDG břeclavské nemocnice je její zastaralý a technicky nevyhovující stav s častými výpadky provozu. Přístroje byly používány od roku 1992. Z hlediska obnovy přístrojového vybavení nemocnice počítá s výměnou nejvíce poruchových, nejdéle používaných a pro provoz nemocnice kritických zařízení:

 • víceúčelový skiagrafický systém s min. jedním plochým detektorem pro standardní skiagrafické aplikace
 • všestranný CR systém pro vysoce kvalitní digitální radiografii včetně CR stimulačních fosforových zobrazovacích desek a kazet.
 • celotělový multislice CT přístroj se skenováním min32 vrstev při jedné otáčce umožňující diagnostiku v plném rozsahu současných moderních metod, 1 pracovní stanice na zobrazování a popis CT obrazů, vysokotlaký injektor.

Cílem projektu je zkvalitnění péče o pacienty z diagnostického hlediska a urychlení přenosu informací mezi pracovišti RTG a odbornými pracovišti. Investiční náklady na obnovu přístrojového vybavení byly ve výši 30 mil. Kč a projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci „Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) a zřizovatelem nemocnice JMK.