Postup pro podávání a vyřizování stížností v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci
 
 1. Přijímání stížností
 • Proti postupu Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice) při poskytování zdravotních služeb nebo činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:
 1. pacient
 2. zákonný zástupce pacienta
 3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 4. osoba zmocněná pacientem

                            (dále jen stěžovatel).

 • Pokud je stěžovatelem osoba blízká pacienta nebo zmocněnec, je nutné připojit písemné zmocnění pacienta s jeho podpisem, které je Přílohou č. 5 směrnice (k dispozici na http://www.nembv.cz/stiznosti-pripominky-2)  nebo, v případě osoby blízké, doklad o zdravotním stavu pacienta, ze kterého je zřejmé, že stížnost nemůže podat pacient sám. Při sepisování a přijímání stížností je každý zaměstnanec nemocnice oprávněn, dle ust. § 41 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění, požadovat po pacientovi nebo osobě blízké, či zmocněné k podání stížnosti předložení dokladu k prokázání totožnosti.
 
 • Stížnost, ze které není patrné, kdo ji podává (není uvedeno jméno, příjmení a adresa stěžovatele, popř. bude v průběhu vyřizování zjištěno, že uvedené údaje jsou nepravdivé), se považuje za anonymní. Tato se prověří, ale písemně se neodpovídá. Pokud stížnost podává více oprávněných stěžovatelů společně a neurčí v ní, komu z nich se mají doručovat písemnosti v šetřené věci, doručují se všechny odesílané písemnosti tomu stěžovateli, který je ve stížnosti uveden na prvním místě.
 
 • V nemocnici stížnosti přijímá, ústředně eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřizování Právní oddělení. Stížnosti jsou přijímány každý pracovní den v obvyklé pracovní době 7.00 – 15.30 hod. U stížností podaných telefonicky, elektronicky prostřednictvím e-mailu (pokud není se zaručeným elektronickým podpisem), je Právním oddělením stěžovatel vyzván k podání stížnosti písemnou formou, případně k osobnímu ústnímu podání. Stížnosti doručené do Datové schránky Nemocnice Břeclav, p.o., jsou po jejich ověření evidovány jako písemné stížnosti.

 

 
 1. Lhůta pro vyřízení
 • Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je stěžovatel prokazatelně informován.
 • Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti.
 • O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě písemně vyrozuměn.
 • O vyřízení  stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedené lhůtě a to i v případě, bylo-li  zjištěno, že stížnost není oprávněná.
 • Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná, je tato  ve lhůtě do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupena věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti je stěžovatel prokazatelně informován.
 • Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu: Krajský úřad JMK Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.