Informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Název

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Nemocnice Břeclav je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván Radou Jihomoravského kraje. Účelem příspěvkové organizace je poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, léčebné a služeb sociální péče především v jejím spádovém území. Předmětem činnosti je:

- poskytování komplexní ambulantní a ústavní péče,

- poskytování a prodej prostředků zdravotnické techniky,

- zpracování krve včetně produkce krevních derivátů,

- organizace a poskytování LSPP,

- zajištění odborné praxe studentů středních zdravotnických škol, studentů z lékařských, farmaceutických a jiných fakult,

- pobytové sociální služby,

- poskytování a prodej léků a zdravotnických potřeb a přímo

Organizační struktura

Příručka IMS

Kontaktní spojení

Kontakty nemocnice

Kontaktní poštovní adresa

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1

690 02, Břeclav

Česká republika

Adresy pro osobní návštěvu

Kontakty nemocnice

Úřední hodiny

 

Telefonní čísla

519 315 111
519 315 105
519 315 104

Číslo faxu

519 372 112

Adresa internetové stránky

www.nembv.cz

Bankovní spojení

Bankovní spojení:

KB Břeclav, a. s.

Č.ú.:20236-651/0100

IBAN: CZ7801000000000020236651

SWIFT: KOMBCZPPXXX

00390780

DIČ

CZ00390780

Dokumenty

Zřizovací listina

Odkaz na výroční zprávy 

Způsob podání žádosti o informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost se podává na ředitelství Nemocnice Břeclav, p.o., právní oddělení (519315105 nebo 519315104). Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat na adresu:

Nemocnice Břeclav, p.o.
právní oddělení 
U Nemocnice 3066/1 
690 02  Břeclav

Elektronickou poštou na adresu: sekretariat@nembv.cz 

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost je podána dnem, kdy ji Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

- označení Nemocnice Břeclav (dále jen poskytovatel) jakožto subjektu, kterému je určena, že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,

- jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,

- název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve  poskytovatel žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, poskytovatel žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne poskytovatel o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti poskytovatele, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí poskytovatel žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí poskytovatel žadateli ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji poskytovatel poskytne.

Poskytovatel poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne poskytovatel ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. Poskytovatel předá odvolání do 15 dnů nadřízenému orgánu, který o odvolání do 15 dnů rozhodne.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní nemocnice písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Popisy postupů návody pro řešení příslušných životních situací


Odkaz na příručku IMS

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Zákon č. 18/1997 SB., atomový zákon
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).

Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/699/place)

Úhrady za poskytování informací

Odkaz na ceník nemocnice

Sazebník úhrad

Odkaz na ceník nemocnice

Licenční smlouvy

-

Výhradní licence

-

Vzory licenčních smluv

-

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.

Odkaz na výroční zprávy

Informace poskytnuté na žádost

Odkaz na informace pro veřejnost

Žádost o informaci (1/2016) 
Odpověď na žádost (1/2016)
Žádost o informaci (2/2016)
Odpověď na žádost (2/2016)
Žádost o informaci (3/2016)
Výzva k upřesnění žádosti č.3/2016
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti č.3/2016
Žádost o informaci (4/2016)
Odpověď (č.1) k žádosti o informaci (4/2016)
Odpověď (č.2) k žádosti o informaci (4/2016)
Žádost o informaci (5/2016)
Odpověď na žádost (5/2016)
Žádost o informaci (6/2016)
Odpověď na žádost (6/2016)
Žádost o informaci (7/2016)
Odpověď na žádost (7/2016)
Žádost o informaci (1/2017)
Odpověď na žádost (1/2017)

Soubory ke stažení: