Sanitářský kurz

Nemocnice Břeclav, p.o. získala oprávnění k realizaci akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář/ka

 

 

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované péče. 

Přihláška na kurz

Cena kurzu : 9 000,- Kč *

 

Nemocnice Břeclav, p.o.
sekretariát náměstků
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav
 
Dotazy: p. Kučerová,  sekretnam@nembv.cz
O zařazení do kurzu a zaslání platby budete informováni na email uvedený ve Vaší přihlášce.
 

Podmínky přijetí (nutné)
- ukončení základního vzdělání (k přihlášce doložit ověřenou kopii)
- dovršení věku 18 let
- dobrý zdravotní stav (doložit k přihlášce potvrzení od lékaře)
- očkování proti žloutence typu B (nebo minimálně druhá dávka vakcíny – doložit potvrzení k přihlášce)

Odborné vzdělávání
Odborný kurz je rozdělen na 100 hodin teoretického a 80 hodin praktického vyučování.  Odborné vzdělávání poskytne účastníkům kurzu ucelený soubor vědomostí, manuální a intelektových dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění. Účastníci kurzu získají přehled o stavbě, funkci a změnách lidského organismu, získají základní poznatky z psychologie potřebné k poznání a pochopení osobnosti pacienta. Dále si osvojí ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování základní ošetřovatelské péče včetně poskytnutí první pomoci. Systematicky bude věnována pozornost BOZP a dodržování hygienických a epidemiologických požadavků.

Ukončení kurzu
Akreditovaný kvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí.
Po jejím úspěšném zvládnutí bude absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti.
 
*Cena kurzu nezahrnuje stravování. Platba kurzovného bude provedena na základě faktury vystavené Nemocnicí Břeclav, p.o. jednotlivému uchazeči. Pokud dojde k přerušení kurzu ze strany účastníka – cena nebude vrácena.

Soubory ke stažení: