Oddělení laboratorní hematologie

Laboratorní příručka kvality Vyšetření krevní skupiny
Laboratoř akreditovaná dle ČSN EN ISO 15 189 
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod  č. 8125


Vedoucí oddělení: Mgr. Renata Horáková
Vedoucí laborantka: Jana Kališová

Kde nás najdete: pavilon H - 1. patro
Telefon: 519 315 170; 171

E-mail: hematologie@nembv.cz

Náplní hematologické laboratorní diagnostiky jsou analýzy vzorků krve a ostatních biologických materiálů. Hematologická laboratorní vyšetření se řadí mezi základní diagnostické metody, které jsou potřebné pro všechny medicínské obory.

Provoz všech úseků laboratoře je nepřetržitý, od 15.00 hodin je zajišťován pohotovostní službou.

Vyšetření provádíme pro vlastní klinickou složku a další zdravotnická zařízení, včetně ambulantních nestátních pracovišť a pro pacienty – samoplátce.  Pro externí zdravotnická zařízení je zajištěn pravidelný svoz biologického materiálu a rozvoz výsledků (viz Laboratorní příručka). 

V laboratoři jsou prováděna všechna standardní morfologická hematologická laboratorní vyšetření včetně hemogramu , pětipopulačního rozpočtu leukocytů a mikroskopického hodnocení krevních nátěrů. Morfologická laboratoř je vybavena automatickými analyzátory ABBOTT  pro stanovení krevního obrazu s pětipopulačním difericálním rozpočtem leukocytů (technologie MAPSS-Multi Angle Polarized Scatter Separation = 4 úhlová laserová optická analýza) a pro stanovení retikulocytů. K mikroskopické analýze preparátů používáme mikroskopy Olympus BH 2 .

Hemokoagulační laboratoř provádí základní a speciální vyšetření k detekci krvácivých a trombofilních stavů a monitorování antitrombotické léčby na dvou automatických analyzátorech STA COMPACT s možností širokého spektra analýz (koagulační, fotometrické, imunoturbidimetrické).

Předtransfuzní vyšetření pacientů (stanovení krevních skupin, zkoušky kompatibility, screening antierytrocytárních protilátek aj.) a expedice transfuzních přípravků pro klinické použití jsou prováděny na úseku imunohematologie a krevní banky. Používáme metody sloupcové aglutinace a stanovení na překapaných mikrotitračních deskách. V laboratoři je zaveden systém celoživotní databáze imunohematologických vyšetření pacientů i dárců krve.

Provádíme předodběrové analýzy krevního obrazu u dárců krve a imunohematologická vyšetření transfuzních přípravků před propuštěním pro klinické použití (krevní skupina, fenotyp, screening antierytrocytárních protilátek).

Laboratoř je propojena se všemi odděleními nemocnice informačním systémem AMIS*H. Všechny analyzátory jsou napojeny on-line do NIS.

Seznam vyšetření a bližší informace o práci laboratoře naleznete v Laboratorní příručce.

K zabezpečení stanardizace práce v laboratoři má personál k dispozici pro všechny činnosti závazné písemné standardní operační postupy. Veškerá dokumentace je řízená a podléhá systému změnových řízení, revizí a auditů. V laboratoři je uplatňován systém interní a externí kontroly kvality .
 

Soubory ke stažení: