INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝ SYSTÉM

 

 • Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 00390780 se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav zapsaná Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1233, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem.
 • Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje pořízené kamerovým systémem v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 • Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
 • ochrany majetku osob před krádežemi, ochrany majetku příspěvkové organizace, ochrany osob, zejména zaměstnanců příspěvkové organizace, před napadením agresivních pacientů, jakož i ochrana před jinou protizákonnou či trestnou činností
 • prevence proti nežádoucím jevům, zejména proti vstupu bezdomovců a jejich neoprávněnému zdržování se v objektu příspěvkové organizace, proti kapesním krádežím, proti vandalismu a dále jako preventivní ochrana personálu příspěvkové organizace v nočních hodinách proti napadení agresivními pacienty (zejména v prostorách pohotovostní ambulance s nepřetržitým provozem).
 • Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti z určitým jednáním (viz. výše). Rozsah zpracovávaných údajů bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech. Příspěvková organizace nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje.
 • Kontaktní adresa správce:
 • Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, adresa U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, IČ: 00390780, telefon: 519 315 111 e-mail: nembv@nembv.cz, ID datové schránky: zmmk6ii.
 • Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
 • Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
 • adresa U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, telefon: 519 315 139, e-mail: gdpr@nembv.cz , ID datové schránky: zmmk6ii
 • Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě oprávněných zájmů příspěvkové organizace v souvislosti s účely uvedenými výše. 
 • Vaše osobní údaje může nebo musí příspěvková organizace poskytnout:
 • zpracovatelům, kteří pro příspěvkovou organizaci provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
 • státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy příspěvkové organizaci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
 • dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv příspěvkové organizace, např. pojišťovnám, soudům, orgánů činným v trestním řízení, případně orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je u venkovních kamer 30 dnů a u vnitřních kamer 7 dnů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to za splnění podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR.
 • Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • V případě změny Vašich osobních údajů rozhodných pro náležité a správné zpracování je třeba tuto změnu oznámit příspěvkové organizaci.
V Břeclavi dne 24.10.2018