GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR – Informace pro osoby absolvující odbornou praxi

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

 

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 00390780 se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav zapsaná Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1233, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem.

 

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. Vaše osobní údaje, jakožto uchazeče o zaměstnání jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány za účelem realizace výběrového řízení u příspěvkové organizace a následně za účelem jednání a případného uzavření pracovní smlouvy.
  2. Uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy a pro splnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších platných předpisů.

 

 

Kontaktní adresa správce:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, adresa U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, IČ: 00390780, telefon: +420 519 315 111, e-mail: nembv@nembv.cz, ID datové schránky: zmmk6ii.

 

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

adresa U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, telefon: +420 519 315 139, e-mail: gdpr@nembv.cz, ID datové schránky: zmmk6ii

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vašeho zájmu o zaměstnání v příspěvkové organizaci a zájmem jednat a uzavřít  pracovní smlouvu s příspěvkovou organizací.

 

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Vaše osobní údaje může nebo musí příspěvková organizace poskytnout:

  1. státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy příspěvkové organizaci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
  2. dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze na základě souhlasu po dobu 1 roku ode dne doručení Vaší žádosti o zaměstnání příspěvkové organizaci. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR.

 

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V případě změny Vašich osobních údajů rozhodných pro náležité a správné zpracování je třeba tuto změnu oznámit příspěvkové organizaci.

 

 

 

 

V Břeclavi dne 24. 10. 2018