Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav

Cílem projektu je modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů, podpora nových procesů v rámci nemocnice a a zavedení nových funkcí v NIS v souvislosti se změnami procesů v Nemocnice Břeclav.

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace realizovala projekt

Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav

reg. číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006190

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 28 s názvem „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Primárním cílem projektu byla modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, elektronické ošetřovatelské dokumentace, lékového workflow, dlouhodobé elektronické archivace zdravotnické dokumentace, apod.), podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně a zavedení nových funkcí v NIS v souvislosti se změnami procesů v NBv.

 

Jednalo se o modernizaci a rozvoj vnitřního informačního systému žadatele pro řízení, podporu činností a provoz krajské nemocnice Jihomoravského kraje. Součástí projektu bylo i napojení na další vnitřní informační systémy žadatele a napojení na externí systémy pro výměnu zdravotnické dokumentace (systém eHealth JMK, jednalo se jen o napojení na tento systém, nikoliv dodávka nebo modernizace tohoto systému).

Součástí byla automatizace a zefektivnění procesů a zpracování dat v rámci výkonu veřejné služby v oblasti zdravotnictví (zajištění výkonu veřejné správy pro zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj).

Bližší specifikace cílů a další cíle projektu:

  1. Elektronizace procesů, které celé nebo částečně probíhaly bez podpory ICT a podpora ICT se jeví jako efektivní a přínosná a byla možná (elektronizace zdravotnické dokumentace, elektronická ošetřovatelská dokumentace, lékové workflow, dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace apod.).

  2. Dlouhodobá archivace dokumentace v elektronické podobě a tím snadnější a efektivnější práce s touto dokumentací, zajištění mnohem delší doby elektronické archivace než dosud v souladu s legislativou.

  3. Nové procesy a funkcionality do stávajícího NIS, automatizace funkčností apod. (např. ošetřovatelská dokumentace, lékové workflow).

  4. Zavedení technologií pro řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru jako nutná podmínka pro elektronizaci zdravotnické dokumentace a další elektronizaci procesů v rámci provozu žadatele.

  5. Napojení na systém výměny elektronické zdravotnické dokumentace mezi subjekty na území Jihomoravského kraje (eHealth) a tím zajištění efektivnějšího sdílení dat o pacientech mezi zapojenými zdravotnickými zařízeními, a to nejen na území Jihomoravského kraje.

  6. Automatizace rutinních postupů a tím zefektivnění práce zaměstnanců žadatele v rámci jejich běžného pracovního zařazení a výkonu.

  7. Napojení na systémy třetích stran, např. OSSZ (e*neschopenka) a SÚKL (e-recept), napojení na portály zdravotních pojišťoven a statistických hlášení pro online vykazování.

Projekt byl dokončen v září 2020 a od dokončení projektu je modernizovaný NIS v provozu, čímž byly splněny cíle projektu.