Co to je "rehabilitace"?

Rehabilitace jako celospolečenský proces představuje koordinovanou činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců) s cílem znovu zařadit člověka, postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady, do aktivního společenského života. Podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní úrovně společnosti. Z celého rozsáhlého a složitého komplexu rehabilitace se v rámci zdravotnictví realizuje rehabilitační proces jako léčebná rehabilitace.

Léčebná rehabilitace je komplex medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví(tzn.nejlépe úpravou ad integrum).
Je realizována týmovou prací rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a dalších odborníků na podkladě úzké mezioborové spolupráce.

Léčebná rehabilitace se zabývá:
 a) diagnostikou, terapií a prevencí všech sekundárních změn, které provázejí základní  
      onemocnění,
 b) výcvikem kompenzačních mechanizmů v rámci postiženého orgánu (systému), aby funkční  
      ztráta byla co nejmenší, 
 c) výcvikem substitučních mechanizmů nepostižených orgánů (systémů), aby funkční ztráta byla    
     co nejmenší,
 d) vybavením potřebnými prostředky zdravotnické techniky, nácvikem jejich používání,
  f) působením specifickými prostředky proti bolesti,
 g) obnovou tělesné zdatnosti na úroveň, potřebnou pro optimální kvalitu života tj. znovu zařazení 
      do všech původních společenských aktivit.

Myoskeletální medicína se zabývá diagnostikou a terapií funkčních poruch hybného systému, ke kterým dochází buď samostatně nebo v souvislosti se strukturálním onemocněním. Za tím účelem používá vlastních diagnostických a terapeutických postupů. Zajišťuje diferenciální diagnostiku všech onemocnění, u kterých jsou přítomny projevy poruchy a postižení na hybném systému.

Fyzikální medicína (Fyziatrie) studuje a využívá fyzikálních podnětů k prevenci, diagnostice a terapii. Využívá fyzikálních prostředků s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu jedince. Jako fyzikální podněty využívá přírodní i umělé zdroje všech druhů energie, mechanické, tepelné, chemické, elektrické, světelné, akustické a jejich kombinací a terapie pohybové.

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických k terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z arteficiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole). Nedílnou součástí terapie je edukace pacienta.

Ergoterapie je terapeutický postup, který využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy, event. činnosti při léčbě jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří jsou trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postiženi. Cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti klientů v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality jejich života. Ergoterapie je nezastupitelnou součástí léčebné rehabilitace a v určité fázi dokonce představuje hlavní terapeutický přístup.