Stížnosti

POSTUP PRO PODÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
V NEMOCNICI BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

 

1. Přijímání stížností

Proti postupu Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice) při poskytování zdravotních služeb nebo činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  1. pacient,
  2. zákonný zástupce pacienta,
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
  4. osoba zmocněná pacientem,
    (dále jen stěžovatel).

V nemocnici stížnosti přijímá, ústředně eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřizování Právní oddělení.

U stížností podaných telefonicky, elektronicky prostřednictvím e-mailu (pokud není se zaručeným elektronickým podpisem), je Právním oddělením stěžovatel vyzván k podání stížnosti písemnou formou, případně k osobnímu ústnímu podání. Stížnosti doručené do Datové schránky Nemocnice Břeclav, p.o., jsou po jejich ověření evidovány jako písemné stížnosti.

Stížnosti jsou přijímány každý pracovní den v obvyklé pracovní době 7.00 – 15.30 hod.


2. Lhůta pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je stěžovatel prokazatelně informován.

Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti.

O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě písemně vyrozuměn.

O vyřízení  stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedené lhůtě a to i v případě, bylo-li  zjištěno, že stížnost není oprávněná.

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná, je tato  ve lhůtě do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupena věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti je stěžovatel prokazatelně informován.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu: 
Krajský úřad JMK Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 

Soubory ke stažení: