Sanitářský kurz

Nemocnice Břeclav, p.o. získala oprávnění k realizaci akreditovaného kvalifikačního kurzu  Sanitář/ka

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované péče. 

Nově: přidán učební plán semináře níže

Termín kurzu: 11.9.2019 – 20.11.2019
Max. počet uchazečů: 20
Přihlášky zasílejte do 20.8.2019 na adresu

Nemocnice Břeclav, p.o.
sekretariát náměstků
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav
 
další informace poskytne p. Kučerová, tel: 519 315 112

Cena kurzu: 6000 * Kč
Přihláška na kurz
 

Podmínky přijetí:
-    ukončení základního vzdělání (k přihlášce doložit ověřenou kopii)
-    dovršení věku 18 let
-    dobrý zdravotní stav (potvrzení od lékaře)
-    očkování proti žloutence typu B (nebo minimálně druhá dávka vakcíny)

Odborné vzdělávání:
Odborný kurz je rozdělen na 100 hodin teoretického a 80 hodin praktického vyučování.  Odborné vzdělávání poskytne účastníkům kurzu ucelený soubor vědomostí, manuální 
a intelektových dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění. Účastníci kurzu získají přehled o stavbě, funkci a změnách lidského organismu, získají základní poznatky 
z psychologie potřebné k poznání a pochopení osobnosti pacienta. Dále si osvojí ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování základní ošetřovatelské péče včetně poskytnutí první pomoci. Systematicky bude věnována pozornost BOZP a dodržování hygienických a epidemiologických požadavků.

Ukončení kurzu:
Akreditovaný kvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. 
Po jejím úspěšném zvládnutí bude absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti.
 
*Cena kurzu nezahrnuje stravování. Platba kurzovného bude provedena na základě faktury vystavené Nemocnicí Břeclav, p.o.  jednotlivému uchazeči. Pokud dojde k přerušení kurzu ze strany účastníka – cena nebude vrácena.