Komplexní program péče o kardiologicky nemocné

V našem regionu umírá polovina lidí na aterosklerózu a její komplikace, především srdeční choroby. Současnost je poznamenána dvěma protichůdnými trendy: na jedné straně pokroky v medicíně umožňují prodloužit délku života, na straně druhé péče jedinců o vlastní zdraví je na nízké úrovni. Proto jsme na našem oddělení vytvořili program prevence a léčby kardiovaskulárních chorob.

Tento úkol je mnohastupňovou záležitostí.
Jedná se o:

a) péči většinou několika lékařů, ambulantně nebo za hospitalizace,
b) aktivní přístup každého pacienta.

Program proto sestává z následujících činností:

1/ Primární prevence    

Jedná se o orientaci na pacienty dosud bez srdeční choroby, kteří však mají četné rizikové faktory (hypertenze, obezita, zvýšená hladina tuků, kouření, diabetes atd.). Pro tyto pacienty jsme otevřeli další kardiologickou ambulanci. Aby se informace dostaly do rukou i širší veřejnosti, vytvořili jsme informační brožurku „ Zachraňte své srdce“, která je k dispozici na našem pracovišti (viz. dále). Proti ostatním všeobecně dostupným materiálům, jsme v ní shrnuli konkrétní zkušenosti , tedy to, co se  na základě naší dlouholeté praxe  v regionu jeví jako nejpodstatnější .

2/ Akutní srdeční příhoda (akutní koronární syndrom)

Nejzávažnější je srdeční infarkt, který je možno dnes léčit  zprůchodněním  postižené cévy metodou zvanou direktní PCI. Je to špičkový výkon, který provádějí specializovaná pracoviště ve FN U Sv. Anny a FN Bohunice v Brně. Díky výborné spolupráci, jsou všichni naši indikovaní pacienti odesláni na tato pracoviště a poté zpět  na naše oddělení  k doléčení a rehabilitaci. Je doloženo, že způsobem organizace a výsledky léčby stojí tato spolupráce na  předním místě v Evropě.

3/ Chronická srdeční onemocnění

Pacienti jsou hospitalizováni na standardním oddělení a sledováni v kardiologické ambulanci v rámci sekundární prevence. K dispozici je zázemí funkční diagnostiky (ergometrie, EKG Holter, tlakový Holter, rytmokarty pro sledování srdečního rytmu), echokardiografická laboratoř a telemetrie. Je vypracován program rehabilitace po srdečním infarktu. Úzce spolupracujeme s kardiochirurgickým pracovištěm U Sv. Anny, v řešení srdečních arytmií jsou pacienti odesíláni do obou fakultních nemocnic v Brně, k implantaci kardiostimulátorů do Nemocnice v Kyjově a Hodoníně.

4/ Spolupráce v oblasti kardiologie

Formy a cíle našich postupů stanovujeme na pravidelných společných seminářích, kde také hodnotíme naše výsledky. V našem okrese jsme uspořádali semináře na  téma „ Infarkt myokardu,  komplexní řešení problematiky “  ( r.2003)  a „Řešení  aktuálních problémů v kardiologii“ (r.2004), kde zazněly přednášky předních odborníků a sdělení z naší praxe. Přizváni byli i ambulantní lékaři, pracující mimo nemocnici, neboť jejich úlohu považujeme za důležitou. Dále se naše oddělení každoročně zúčastňuje semináře „Sv. Anna“, který je pořádán na půdě fakultní nemocnice. Zde je každé interní oddělení jihomoravského kraje vyzváno, aby prezentovalo své výsledky na poli akutní kardiologie.

5/ Registr srdečního infarktu

Na našem oddělení jsme již před lety zavedli povinné sledování každé akutní srdeční příhody. Máme tak dnes k dispozici reálná data za náš region, známe potřeby, o které  můžeme opřít naše další postupy a plánování. Tento program je logickým vyústěním našeho snažení.

Za program zodpovídá :

MUDr. Jitka Siegelová , primář oddělení
MUDr. Vladan Ryšavý, vedoucí lékař kardiologické JIP, ECHO, kardiologická ambulance
MUDr. Petr Lašek, vedoucí lékař standardního oddělení