Co a jak léčíme?

Kardiologie
Komplexní program péče o kardiologicky nemocné - ECHO , tlakový Holter, EKG Holter, rytmokarty, zátěžové testy. Dvě kardiologické ambulance.

Angiologie
Dopplerovské vyšetření, duplexní vyšetření cév, angiografie, trombolýza, vazba na cévní chirurgii, infúzní terapie – možná i formou stacionáře.

Diabetologie
Akutní stavy hospitalizovány na metabolické JIP, kompenzace diabetu na standardním oddělení, ambulance, konziliární činnost, předoperační příprava, edukace diabetiků, edukační pobyty pro diabetiky.

Nefrologie
Nefrologická ambulance s celookresní působností, sledování pacientů s onemocněním a poruchou funkce ledvin, sledování pacientů před a po transplantaci ledvin, před a po zařazení do dialyzačního programu, hemodialyzační středisko, peritoneální dialýza.

Gastroentrologie
Akutní stavy na metabolické JIP (zejména jaterní selhání, nespec. záněty střevní), kompletní endoskopie trávicího traktu, poradna pro jaterní choroby, dispenzární péče o chronická onemocnění gastrointestinálního traktu.

Příjmová ambulance
Pro všechny pacienty přicházející na oddělení včetně ústavní pohotovostní služby.

Konziliární ambulance
Zajišťuje nepřetržitě konziliární činnost pro celou nemocnici.

Lipidová a obezitologická poradna

Cílem je snížit zdravotní rizika, která s sebou nese nadměrné hromadění tukových zásob v organismu. Měření BMI, spolupráce s chirurgickým oddělením bariatrie.